Документа

ПОДАЦИ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊE

ЈП “АДА ЦИГАНЛИЈА”
АДА ЦИГАНЛИЈА 2
11000 БЕОГРАД
ПИБ 100115129
МБ 07451440
ЖИРО РАЧУН 170-30006180000-56

Организациона шема

Организациона шема

Радне биографије

В.Д. директора

Председник Надзорног одбора

1. Члан Надзорног одбора

2. Члан Надзорног одбора

Статут

Статут ЈП Ада Циганлија

Програм пословања

Програм пословања 2023

Извештај за први квартал за 2023

Први ребаланс програма послованја за 2023

Одлука о усвајању првог ребаланса програма пословања за 2023

Програм пословања 2022

Извештај III Квартал 2022

извештај II квартал 2022

Извештај за први квартал 2022

Одлука програм пословања 2022 

Одлука о усвајању ребаланса II програма пословања 2022

Ребаланс II програма пословања 2022

Одлука о усвајању ребаланса I програма пословања 2022

Ребаланс I Програма пословања 2022

Мишљење ревизора и комплетан финансијски извештај за 2021

Одлука о усвајању ребаланса II 2021

Ребаланс II 2021

Ребаланс

Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2021.-31.12.2021.-IV-kvartal 

Извештај III Квартал 2021

Извештај II квартал 2021

Извештај I квартал 2021

Извештај ревизора 2020

Подаци о броју запослениј и радно ангажованих 2022 на дан 19.07.2022

Ребаланс ПП 2017

Средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја

Информатор о раду предузећа

Ценовник 2023

Ценовник услуга 2023

Правилници и друга општа акта

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Листа категорија регистраторског материјала са роковима чувања

Правила заштите од пожара 2018

Правилник о безбедности информационо-комуникационог система ЈП Ада Циганлија

Правилник о канцеларијском и архивском пословању

Правилник о правима, обавезама и одговорностима у области безбедности и здравља на раду

Правилник о спровођењу пописа имовине и обавеза

Процедура за обрачун и исплату зарада

Процедура начина вођења кадровске евиденције и садржине персоналних досијеа

Процедура о вођењу евиденција о присуству запослених на раду

Процедура планирања и реализације прековременог рада

Процедуре

Процедура реализације манифестација, промотивних активности, догађаја и снимања на територији Аде Циганлије

Манифестације

Захтев за реализацију МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Промотивне активности и догађаји

Захтев за реализацију ДОГАЂАЈА

Захтев за реализацију ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ

Захтев за снимање

Захтев за реализацију СНИМАЊА

Образац за пријаву зарона

Образац за пријаву зарона

Стручно мишљење о квалитету воде у Савском језеру

Kвалитет воде

Правила и услови коришћења

Правила и услови коришћења

План јавних набавки за 2020

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки трећа измена 2020. године

Извештај о набавкама које су изузете од примене закона о јавним набавкама за 2020. годину

План јавних набавки за 2021

План јавних набавки за 2021

План јавних набавки за 2021. прва измена

Друга измена Плана јавних набавки за 2021. годину

Трећа измена Плана јавних набавки за 2021. годину

Извештај о набавкама које су изузете од примене закона о јавним набавкама за 2021. годину

План јавних набавки за 2022

Pravilnik o bližem uređivanju načina planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci, načina planiranja i sprovođenja nabavki na koje se zakon ne primenj

План јавних набавки за 2022. годину 

Прва измена плана јавних набавки за 2022. годину

Одлука о усвајању друге измене плана јавних набавки јун 2022

Трећа измена плана јавних набавки за 2022. годуну

Извештај о набавкама које су изузете од примене закона о јавним набавкама за 2022. годину

 

План јавних набавки за 2023

Шеста измена плана јавних набавки за 2023. годину 

Пета измена плана јавних набавки за 2023. годину 

Четврта измена плана јавних набавки за 2023. годину

Трећа измена плана јавних набавки за 2023. годину

Друга измена плана јавних набавки за 2023. годину

Прва измена плана јавних набавки

Прва измена плана ЗНЈ за 2023. годину

Измењена верзија плана јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2023. годину