Флора и фауна

На Ади Циганлији је до сада констатовано око 450 врста биљака а пре свега бела топола (Populus alba), Црна топола (Populus nigra), Бела врба (Salix alba), Храст лужњак (Quercus robur), Пољски јасен (Fraxinus angustifolia), Евроамеричка топола (Populus euroamericana), Брест вез (Ulmus effusa), Јасенолики јавор (Аcer negundo), Амерички јасен (Fraxinus Americana). Поред дрвенастих врста заступљено је и обиље жбунасте и травне вегетације које су карактеристичне за алувијална станишта. Такође, присутна је и разноврсна фауна, велики број птица (мали вранац, дрозд, детлић, сеница итд.), аутохтоне врсте ситних сисара, 94 врсте инсеката, као и око 250 врста гљива.

Током 2013. године Привремени орган града Београда донео је Решење о проглашењу заштићеног станишта „Гљиве Аде Циганлије“, чиме је природно станиште на Ади Циганлији проглашено јединим познатим стаништем гљиве „Myriostoma coliforme“ у Републици Србији. Ова гљива је изложена веома јаком антропогеном утицају и тиме веома угрожена и строго заштићена врста. Њено подручје раста од 21,25 хектара сврстано је у III категорију, као заштићено станиште локалног значаја.

Имајући у виду овакву разноврсност флоре и фауне, на релативно малој површини речног острва (око 800 хектара), не чуди чињеница да ЈП „Ада Циганлија“, као предузеће за уређење, коришћење и одржавање Аде Циганлије, велику пажњу придаје заштити животне средине као основном предуслову за очување овог комплексног екосистема. У складу са тиме, током претходне четири године, реализован је велики број активности које су за циљ имале очување и побољшање еколошких потенцијала Аде Циганлије, а нарочито развој еколошке свести код свих субјеката који учествују у функционисању популарног „Београдског мора“.

Ada Ciganlija | Flora i fauna

 ОДРЖАВАЊЕ САВСКОГ ЈЕЗЕРА

У складу са Еколошком студијом контроле еутрофизације и продукције макрофита у Савском језеру на Ади Циганлији, у периоду од 20. марта до 20. новембра реализовано је кошење подводне вегетације Савског језера (најзаступљенија подводна биљка је дрезга или кроцањ – Муriophilum spicatum) и њено одлагање у посебну депонију биолошког отпада у складу са стандардима и процедурама „Foundation for enviromental education – FEE“ која је носилац међународног програма „Blue flag“. Оваквим процесом одлагања се, након свега годину дана, складиштена подводна вегетација у потпуности разлаже на састојке који се даље користе као природно ђубриво за саднице и цвеће.

Ada Ciganlija | Flora i fauna

КВАЛИТЕТ ВОДЕ САВСКОГ ЈЕЗЕРА

Као заштићено водоизвориште и највеће уређено купалиште у Републици Србији, ЈП „Ада Циганлија” посебан акценат ставља на мониторинг и праћење квалитета воде за купање. Квалитет воде континуирано се прати високофреквентним мерењима у сарадњи са истраживачима Института за мултидисциплинарна истраживања, Билошког и Грађевинског факултета у Београду. Током летње купалишне сезоне узорковање воде и микробиолошка испитивања врше се у сарадњи са Градским заводом за јавно здравље из Београда 2 пута недељно на 4 референтне тачке језера.

На основу резултата теренских и лабораторијских испитивања узорака, вода Савског језера класификована је у границама I и II категорије површинских вода, које задовољавају квалитет воде која може да се користи за пиће (уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом), купање и рекреацију, наводњавање и индустријску употребу. Сви испитани узорци воде у претходних 5 година су према хемијским, физичко – хемијским и биолошким параметрима еколошког потенцијала одговарали добром и бољем еколошком потенцијалу, тј. сви испитани параметри нису прелазили вредности које могу утицати на функционалност и развој водног екосистема. Овакве вредности квалитета воде Савског језера показала су веома низак ниво промена изазваних људском активношћу и незнатно одступање од вредности које су уобичајене за природни тип водних тела који су, по општим условима, најсличнији Савском језеру.

МЕЂУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТ „ПЛАВА ЗАСТАВА“

Као вишегодишњи узастопни носилац признања „Плава застава“ које представља међународно прихваћен и препознатљив симбол за квалитет у туризму и заштити животне средине, ЈП „Ада Циганлија“ је у обавези да испуњава веома стриктне захтеве Међународног жирија („Foundation for enviromental education“ – FEE) кога чине представници Светске туристичке организације, Програма Уједињених нација за животну средину, Међународне спасилачке федерације, Европске Уније за заштиту обала и Фондације за еколошку едукацију. „Плавом заставом“ на Ади Циганлији су током претходног периода промовисане највише вредности из четири веома битне области и то: квалитета воде, услуге и безбедности на плажама, стандарде из области заштите животне средине, као и образовања и информисања јавности о еколошким вредностима.

Flora i Fauna-Ada Ciganlija

Flora i Fauna-Ada Ciganlija