Конкурсна документација послата на објаву на Портал јавних набавки 05.08.2020. године.

Рок за подношење понуда: 18.08.2020. године до 12.00 часова.

Отварање понуда:18.08.2020. године у 12.00 часова.