Рок за подношење понуда: 07.09.2020. године до 11.00 часова.

Отварање понуда:  07.09.2020. године у 11.00 часова.